Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel + aanvullende voorwaarden Go Lemon oktober 2019

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Download Algemene Voorwaarden

Download Altijd Garantie Voorwaarden Go Lemon

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Bekijk ook:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer:

Go Lemon BV

 

Handelend onder de naam/namen:

Go Lemon (Subscriptions)

Go Lime

 

Vestigingsadres:

Houtweg 29
1251 CS Laren

 

Telefoonnummer:

088-1850172

 

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m zondag vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur

 

E-mailadres:

support@go-lemon.nl

 

KvK-nummer: 67972225

Btw-nummer: NL857248285B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Go Lemon

Postbus 483

1250AL Laren

GoLemon@go-lemon.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Aanvullende Algemene voorwaarden Go Lemon

Deze aanvullende algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.

 

Artikel 21 – Aanvullende definities

In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Go Lemon B.V. tevens h.o.d.n. Go Lime en Go Lemon Subscriptions.
 2. Huurder: de persoon met wie Verhuurder een Huurovereenkomst is aangegaan.
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die het Apple device gebruikt al dan niet in opdracht van Huurder.
 4. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt aan Huurder een Apple device inclusief eventuele accessoires in gebruik te verstrekken en Huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.
 5. Apple device: het gehuurde of te huren apparaat (device) van het merk Apple inclusief eventuele accessoires zoals headset, stekker en oplaadkabel;
 6. Vervangend toestel: een door of via Verhuurder op grond van de Huurovereenkomst ter beschikking gestelde Apple device die dient ter vervanging van de Apple device, voor de resterende duur van de Huurovereenkomst.
 7. Startfee: Vast bedrag dat door Huurder, naast de maandelijkse huurvergoedingen, eenmalig bij aanvang van de Huurovereenkomst aan Verhuurder dient te worden voldaan.
 8. Returnfee: Bedrag dat Huurder verschuldigd is aan Verhuurder ter vergoeding van schade aan de Apple device, vastgesteld na retournering van de Apple device in verband met het einde van de Huurovereenkomst en welke schade niet is gedekt onder de door Verhuurder afgesloten verzekering.

 

Artikel 22- Eigendom

 1. Het Apple device blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder. Huurder is verplicht in geval derden ten aanzien van het Apple device rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, Verhuurder binnen 24 uur te berichten. Voorts is Huurder verplicht het eigendomsrecht van Verhuurder kenbaar te maken. Verhuurder zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen – ook te name van Huurder – kunnen treffen.
 2. Huurder mag het Apple device niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren en aan derden verhuren, behoudens wanneer afwijking hiervan expliciet is overeengekomen in de Huurovereenkomst.

 

Artikel 23 – Levering

 1. Levering van het Apple device vindt plaats door bezorging bij een lokaal pick up point alwaar Huurder dan wel een gemachtigde in persoon het Apple device, na vertoon van een geldig legitimatiebewijs, in ontvangst kan nemen.
 2. Na betaling van de Startfee en de eerste maandelijkse huurtermijn wordt het Apple device verstuurd naar pick up point dat het dichts bij het huisadres van Huurder is gevestigd. Verhuurder is voor de levering van het Apple device aan Huurder, afhankelijk van de levertermijnen van derden. Indien de levertijd langer dan één week bedraagt, zal Verhuurder dit direct melden aan Huurder.
 3. Levering door Verhuurder vindt enkel plaats op de door Verhuurder gekozen pick up points binnen Nederland, op werkdagen tijdens kantooruren.
 4. Ter bewijs van de levering van het Apple device aan Huurder dient Huurder (of een gemachtigde) bij ophalen digitaal voor ontvangst te tekenen.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van het Apple device gaat over op Huurder op het moment van aflevering van het Apple device aan Huurder.
 6. Indien de aflevering van het Apple device onvolledig, beschadigd, dan wel incorrect is dient Huurder dit binnen bekwame tijd na ontdekking, bij voorkeur binnen twee werkdagen na de aflevering, schriftelijk te melden bij Verhuurder, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de levering volledig, onbeschadigd en correct heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 24 – Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst vangt aan op het moment dat tussen partijen een huurovereenkomst is gesloten en Huurder de Startfee inclusief de eerste huurtermijn over de periode vanaf aanvang van de huurovereenkomst tot de 15e van de maand volgende op de aanvangsdatum van de huurovereenkomst aan Verhuurder heeft voldaan. De huurovereenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Iedere partij kan de Huurovereenkomst tegen het einde van de maand door opzegging beëindigen waarbij de huurovereenkomst eindigt met ingang van de eerstvolgende 15e van de maand. Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden.
 3. Indien partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeen gekomen, dan is de Huurovereenkomst gedurende deze bepaalde tijd niet tussentijds opzegbaar, maar kan pas tegen het einde van de bepaalde tijds periode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Vindt geen tijdige opzegging plaats, dan wordt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, waarna het bepaalde in het vorige lid overeenkomstige toepassing vindt.
 4. Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
 5. Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 6. Huurder in staat van faillissement wordt verklaard;
 7. Huurder door beslaglegging, onder curatele stelling of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen is verloren;
 8. Huurder overlijdt;

 

Artikel 25 – Herroepingsrecht
Zodra Huurder voor het einde van de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden het Apple device in gebruik heeft genomen, doet hij op het moment van ingebruikname afstand van zijn herroepingsrecht. Onder het in gebruik nemen wordt verstaan het plaatsen van een simkaart in het Apple device en/of het voor de eerste keer inloggen op het Apple device.

 

Artikel 26 – Gebruik van het Apple device

 1. Huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Apple device als een goed huisvader te gedragen.
 2. Als na aflevering van het Apple device aan Huurder gebreken ontstaan aan het Apple device dient Huurder dit onverwijld na ontdekking hiervan schriftelijk aan Verhuurder te melden. Huurder dient aan Verhuurder de gelegenheid te geven de melding te onderzoeken en eventuele gebreken te (laten) herstellen. Het is Huurder niet toegestaan om zelf en/of door een derde gebreken te (laten) verhelpen, dan wel zelf reparaties uit te voeren en/of door een derde reparaties te laten voeren aan het Apple device.
 3. Huurder heeft het recht om het Apple device door derden te laten gebruiken, mits Huurder toezicht houdt op de zorgvuldigheid waarmee derden met het Apple device omgaan. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het Apple device.
 4. Het is Huurder en eenieder aan wie hij het gebruik van het Apple device overlaat niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan het Apple device (m.u.v een screenprotector), tenzij Huurder hiervoor uitdrukkelijke vooraf schriftelijke toestemming van Verhuurder heeft gekregen.

 

Artikel 27 – Betalingsvoorwaarden

 1. De inning van de verschuldigde huurtermijnen en andere uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zal plaatsvinden door middel van een automatische incasso. Deze automatische incasso worden uitgevoerd ten tijde van de op de factuur vermelde vervaldag.
 2. Naast de eerste huurtermijn is Huurder een eenmalige Startfee verschuldigd. Deze Startfee en de eerste huurtermijn zal door Huurder middels een iDeal-betaling via de website van Verhuurder worden voldaan. Door deze iDeal-betaling stemt Huurder uitdrukkelijk in dat alle vervolgbetalingen middels automatisch incasso vanaf dezelfde bankrekening zullen geschieden.
 3. Indien het saldo op het bankrekeningnummer van Huurder niet toereikend is of wanneer het door Huurder verschuldigde bedrag vanwege andere redenen wordt gestorneerd, voldoet Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen en is artikel 15 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Blijft (volledige) betaling na de in voornoemd artikel bedoelde 14 dagen termijn alsnog uit, dan heeft Verhuurder het recht om de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst op te schorten.

 

Artikel 28 – Retournering Apple device bij beëindiging Huurovereenkomst

 1. Na beëindiging van de Huurovereenkomst is Huurder verplicht mee te werken aan het inleveren van het Apple device op een door Verhuurder aan te geven datum, wijze en locatie.
 2. Het Apple device dient bij inlevering in een staat te verkeren, die gelet op de duur van het gebruik gebruikelijk is in geval van normaal gebruik. Wanneer het Apple device in minder goede staat verkeert is Huurder verplicht het verschil in waarde die het Apple device behoort te hebben en de feitelijke waarde van het Apple device te vergoeden, tenzij Huurder zich bereid verklaart het Apple device in de staat waarin deze verkeert aan te kopen tegen de prijs die het Apple device zou hebben wanneer deze wel in goede staat verkeerde.
 3. Voldoet Huurder niet (tijdig) aan zijn verplichting als bedoeld in lid 1 dan is Huurder, gedurende de periode waarin Huurder niet aan deze verplichting voldoet, een vergoeding verschuldigd aan Verhuurder gelijk aan de maandelijkse huurvergoeding, onverminderd het recht van Verhuurder om de daadwerkelijk geleden en te lijden schade te vorderen van Huurder.
 4. Indien Huurder het Apple device heeft geretourneerd en het blijkt dat Huurder deze ongeoorloofd heeft veranderd, dan wel het Apple device is beschadigd, dan is Huurder een Returnfee verschuldigd gelijk aan de kosten voor herstel of vervanging voor rekening van Huurder. In geval van schade aan het Apple device welke is gedekt onder de verzekering die Verhuurder heeft afgesloten, wordt aan Huurder het eigen risico van de afgesloten verzekering in rekening gebracht. Voor de hoogte van dit eigen risico wordt verwezen naar artikel 30 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 29 – Handelswijze bij schade

 1. Huurder zal Verhuurder onmiddellijk in kennis stellen van elke gebeurtenis die tot schade heeft geleid of kan leiden (waaronder diefstal) en de instructies van Verhuurder opvolgen.
 2. Huurder zal in geval van diefstal of verlies binnen 24 uur aangifte doen bij de politie en een kopie van die aangifte aan Verhuurder verschaffen.
 3. Vanaf het moment dat door Huurder is geconstateerd dat het Apple device niet meer naar behoren werkt, staat Huurder ervoor in dat het Apple device tot nadere order niet wordt gebruikt.
 4. Ingeval van schade, diefstal of verlies van het Apple device, welke gebeurtenis is gedekt onder de verzekering die Verhuurder heeft afgesloten, komt het bedrag van de eigen risico voor rekening van Huurder. Voor de hoogte van het bedrag van de eigen risico wordt verwezen naar artikel 30 van deze algemene voorwaarden.
 5. Alle schade aan het Apple device die niet wordt gedekt onder de door Verhuurder afgesloten verzekering komt voor rekening van Huurder, met een maximumbedrag van
  € 2.500,-.

 

Artikel 30 – Dekking verzekering

 1. Onderdeel van deze aanvullende voorwaarden zijn de voorwaarden die Verhuurder met de verzekeraar heeft afgesproken. Daarin staan ook bepalingen die alleen tussen de verzekeraar en Verhuurder van belang zijn. Die gelden niet tussen Verhuurder en Huurder. De bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden die van belang zijn voor de dekking, uitsluiting van dekking, verplichtingen bij schade en andere bepalingen die gezien de tekst en/of strekking ook betrekking hebben op Huurder als houder van het Apple device gelden wel tussen Verhuurder en Huurder.
 2. In de verzekeringspolis is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is afhankelijk van het type melding en de oorspronkelijke Apple verkoopprijs van het verzekerde apparaat en wordt bij materiële schade overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden als volgt berekend:
  Oorspronkelijke Apple verkoopprijs zonder subsidies of bijdragen: eigen risico:

tot € 750,00                                                                                               € 50,00
€ 750,01 tot € 2.000,00                                                                          € 75,00
€ 2.000,01 tot € 3.000,00                                                                      € 150,00
€ 3.000,01 tot € 5.000,00                                                                      € 200,00

 

Op alle Apple Watches geldt een eigen risico van €75

 1. Gaat het verzekerde apparaat verloren (diefstal), dan geldt een eigen risico van € 150,-.
 2. Indien zich binnen één jaar twee keer een gebeurtenis heeft voorgedaan die tot schade aan het Apple device heeft geleid, kan Verhuurder besluiten om de verzekering voor het desbetreffende Apple device op te zeggen. Verhuurder zal Huurder hiervan direct op de hoogte stellen en Huurder de keuze geven om
 3. de Huurovereenkomst voort te zetten zonder dekking. Alle schaden komen dan volledig voor rekening en risico van Huurder, of
 4. de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 28 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31 – Vervangend toestel

 1. In het geval dat Huurder het Apple device ter reparatie aan Verhuurder heeft aangeboden heeft Huurder recht op een Vervangend toestel voor de resterende duur van de Huurovereenkomst. Dit Vervangend toestel zal zoveel als mogelijk dezelfde eigenschappen bezitten als het oorspronkelijk gehuurde Apple Device. Het Vervangend toestel wordt door Verhuurder aan Huurder verzonden op het moment dat Verhuurder het Apple device ter reparatie van Huurder heeft ontvangen.
 2. Het Vervangend toestel wordt verzonden naar het pick up point dat het dichts bij het huisadres van Huurder ie gevestigd.
 3. Bij het Vervangend toestel ontvangt Huurder mogelijk nadere en/of aanvullende instructies en/of voorwaarden. Door het in gebruik nemen van het Vervangend toestel, gaat Huurder met deze aanvullende instructies en/of voorwaarden akkoord.
 4. Voor wat betreft de aflevering van het Vervangend toestel aan Huurder zijn de lid 3, lid 5 en lid 6 van artikel 23 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 32 – Persoonsregistratie

 1. De gegevens van Huurder worden in het kader van de uitvoering van de Leaseovereenkomst en voor de nakoming van wettelijke plichten, opgenomen in een persoonsregistratie van Verhuurder. Tevens vertrekt Verhuurder de gegevens van Huurder aan derden ten behoeve van de uitvoering van de Leaseovereenkomst, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend voor, de levering van het Apple device en de inning van de automatische incasso’s.